Statut Fundacji

FUNDACJA ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

Fundator: Barbara Mendel

Rada Fundacji: Barbara Mendel, Kamila Mendel, Katarzyna Mendel

Zarząd Fundacji: Przemysław Woźny, Urszula Horabik, Elżbieta Sadzikowska

Statut Fundacji

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie”, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Barbarę Mendel, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Andrzeja Polańskiego w Kancelarii Notarialnej w Myślenicach przy ul. Słowackiego 42/3F (rep. A nr 917/2006), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Myślenice.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 4

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jak również poza granicami kraju z zachowaniem obowiązujących przepisów.
 2. Dla wykonywania swych zadań statutowych Fundacja może tworzyć stałe i czasowe placówki terenowe tzw. oddziały. Fundacja może posiadać oddziały zagranicą.
 3. Fundacja może posługiwać się pieczęciami: okrągłą pieczęcią z logo Fundacji oraz podłużną pieczęcią z danymi Fundacji.
 4. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II
Przedmiot i formy działania Fundacji

§ 5

Celami Fundacji są:

 1. pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans u tych rodzin i osób,
 2. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 3. pomoc dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej oraz dzieciom zagrożonym jej utratą,
 4. pomoc rodzicom lub osobom samotnie wychowującym dzieci zagrożonym utratą praw rodzicielskich,
 5. pomoc rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym,
 6. pomoc wychowankom rodzin zastępczych, placówek rodzinnych i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych, którzy ukończyli 18 lat w usamodzielnieniu się oraz uzyskaniu zatrudnienia,
 7. udzielanie pomocy rodzinie mającej trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz dzieciom i młodzieży z takich rodzin,
 8. wspieranie opieki nad rodziną i dziećmi,
 9. działania na rzecz poprawy procesu stanowienia prawa i jakości regulacji w zakresie pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

§ 6

Fundacja realizuje cele statutowe przez:

 1. działalność edukacyjną i upowszechniającą tworzenie rodzin przysposabiających, zastępczych oraz placówek rodzinnych – promowanie idei rodzicielstwa zastępczego (w tym prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej),
 2. prowadzenie rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub innych ośrodków opiekuńczych i jednostek specjalistycznego poradnictwa,
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla rodzin biologicznych, rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
 4. organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, poradnictwa pedagogicznego i prawnego dla rodzin biologicznych, rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz innych placówek opiekuńczych,
 5. organizowanie i udzielanie pomocy społecznej,
 6. prowadzenie profilaktyki i kompleksowych programów pomocy osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie (pomoc psychologiczna, pedagogiczna, prawna i terapeutyczna),
 7. prowadzenie prelekcji, wykładów, warsztatów i szkoleń specjalistycznych,
 8. prowadzenie akcji i przedsięwzięć społecznych mających na celu szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz skutecznych rozwiązań,
 9. zabieranie głosu w publicznych sprawach dotyczących zagadnień związanych z przemocą w rodzinie,
 10. zapewnienie pomocy organizacyjnej, rzeczowej i finansowej osobom i instytucjom prowadzącym działalność w zakresie opieki, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
  (w tym zwłaszcza rodzinom zastępczym i placówkom opiekuńczo – wychowawczym),
 11. udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej oraz psychologiczno – pedagogicznej dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, dzieciom zagrożonym jej utratą oraz młodzieży, o której mowa w § 5,
 12. finansowanie leczenia dzieci i młodzieży (w tym zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego i lekarstw dla ratowania ich zdrowia i życia),
 13. finansowanie turnusów rehabilitacyjnych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, finansowanie edukacji oraz przyznawanie stypendiów i nagród,
 14. budowę lub remontowanie budynków z przeznaczeniem ich na mieszkania chronione dla młodzieży z placówek opiekuńczo – wychowawczych lub rodzin zastępczych,
 15. remontowanie i przystosowanie budynków z przeznaczeniem na pomieszczenia mieszkalne rodzinom biologicznym,
 16. współpracę z instytucjami państwowymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w sektorze pomocy społecznej,
 17. prowadzenie działalności badawczej mającej na celu diagnozowanie potrzeb dzieci, młodzieży, rodzin oraz placówek, o których mowa w niniejszym paragrafie oraz rozpowszechnianie tak uzyskanych informacji,
 18. organizowanie i wspieranie imprez jak konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne itp., z których dochód przeznacza się na cele określone w § 5,
 19. wspieranie lub organizowanie inicjatyw na polu kultury, edukacji, sportu, turystyki i krajoznawstwa, których celem będzie aktywizacja dzieci, młodzieży i innych osób, o których mowa w § 5.
 20. działalność na rzecz włączenia społecznego i walki z ubóstwem,
 21. działalność w zakresie integracji i aktywizacji społecznej/zawodowej osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia,
 22. działalność w zakresie aktywizacji społecznej, zawodowej i zatrudnienia osób w wieku 50+ , wsparcie na rzecz wydłużenia aktywności zawodowej,
 23. działalność w obszarze edukacji, poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego, prowadzenie działalności szkoleniowej,
 24. działalność szkoleniową i doradczą w zakresie aktywnej integracji,
 25. działalność terapeutyczną, zajęciową,z zakresu poradnictwa psychologicznego i zawodowego dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem oraz ich otoczenia w zakresie aktywnej integracji,
 26. działalność w zakresie usług opiekuńczych, oraz interwencji kryzysowej,
 27. działalność w zakresie usług społecznych i zdrowotnych,
 28. działalność na rzecz poprawy jakości usług realizowanych na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 29. działalność na rzecz rozwoju innowacji społecznych i współpracy ponadnarodowej,
 30. działania na rzecz cyfrowej aktywizacji społeczeństwa.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego albo całkowitego finansowania przedsięwzięcia, jak również pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

§ 8

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 9

Fundacja może ustanawiać: odznaki, medale honorowe i wyróżnienia i przyznawać je podmiotom zasłużonym dla Fundacji.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 10

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 15 000 złotych przyznany przez Fundatora w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. Kwota 1 000 zł (z w/w 15 000 zł) przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację.
 2. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
  1. funduszu założycielskiego
  2. darowizn, spadków i zapisów
  3. dotacji i subwencji
  4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji
  5. dochodów z praw majątkowych Fundacji
  6. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych
  7. dochodów z posiadanych środków pieniężnych
  8. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację
  9. wynagrodzenia i innych aktywów uzyskanych w ramach odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 11

 1. Jeżeli darczyńca, przekazując Fundacji środki majątkowe zastrzeże, że środki te mają być przeznaczone na określony rodzaj działalności Fundacji, którego Fundacja nie realizuje – Fundacja zwróci darczyńcy przekazane przez niego środki.
 2. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania, Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.
 3. Fundacja dopuszcza możliwość przekazywania darowizn pieniężnych konkretnym osobom/rodzinom  z tytułu 1% podatku gdy spełnione zostaną łącznie warunki:
  1. podatnik w deklaracji jako cel szczegółowy wskazał osobę/rodzinę lub konkretne działanie,
  2. osoba/rodzina złożyła do Fundacji podanie o pomoc,
  3. osoba/rodzina spełnia wymogi Fundacji do otrzymania pomocy.
  4. Fundacja zastrzega sobie prawo do kierowania uzyskanych środków w pierwszej kolejności do osób najbardziej potrzebujących.

§ 12

 1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przejęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
 2. W przypadku gdy jest uprawdopodobnione, że stan czynny spadku nie wystarcza na zaspokojenie długów spadkowych Zarząd może odrzucić spadek.

§ 13

 1. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona zarówno jako działalność nieodpłatna, jak i jako działalność odpłatna w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Dochód z działalności odpłatnej pożytku publicznego Fundacji służy wyłącznie realizacji jej celów statutowych.
 3. Fundacja nie może prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej w odniesieniu do tego samego przedmiotu działalności.
 4. Prowadzenie nieodpłatnej oraz odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji
 2. Zarząd Fundacji

Rada Fundacji

§ 15

 • Do zadań Rady Fundacji należy:
  1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji, w tym inicjatywa w zakresie ewentualnych zmian celów Fundacji określonych w statucie i akcie fundacyjnym,
  2. kontrola i nadzór nad działalnością Fundacji,
  3. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
  4. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  5. zatwierdzanie organizacji wewnętrznej Fundacji,
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
  7. zatwierdzanie rocznych preliminarzy budżetowych Zarządu,
  8. wyrażanie zgody na zmianę statutu Fundacji, w tym celów Fundacji określonych
   w statucie i akcie fundacyjnym.
  9. wybór nowego członka Rady Fundacji, w przypadku śmierci, wygaśnięcia członkostwa albo odwołania członka Rady Fundacji, bądź w przypadku chęci zwiększenia ilości członków, nie więcej jednak niż do ilości zastrzeżonej w pkt. 3,
  10. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji,
  11. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z członkami Zarządu, w tym określanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z uwzględnieniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  12. wyrażanie zgody na nabycie przez Fundację nieruchomości, a także na zbycie albo obciążenie nieruchomości stanowiących własność Fundacji,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie przyznania odznak, medali honorowych i wyróżnień podmiotom zasłużonym dla Fundacji,
  14. określanie sposobu i wysokości gratyfikacji za udział w posiedzeniach Rady Fundacji z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  15. podejmowanie uchwał w pozostałych przypadkach wymienionych w statucie.
  16. Radę Fundacji tworzy Fundator oraz osoby przez niego powołane.
  17. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób.
  18. W przypadku śmierci Fundatora, pozostali członkowie Rady Fundacji wybiorą na jego miejsce nowego członka Rady Fundacji.
  19. W przypadku śmierci bądź odwołania członka Rady Fundacji nowy członek Rady powoływany będzie uchwałą pozostałych członków Rady Fundacji. Kandydatów na nowego członka Rady, po śmierci Fundatora, ma prawo wskazać każdy z członków Rady Fundacji,
  20. Członek Rady Fundacji może być odwołany przez Radę Fundacji w szczególności z następujących przyczyn:
   1. złożenia przez niego rezygnacji,
   2. podjęcia pracy, działalności czy funkcji, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Rady Fundacji,
   3. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
   4. nienależytego wypełniania funkcji członka,
   5. naruszenia postanowień statutu.
  21. Członek Rady Fundacji, którego ma dotyczyć uchwała, o której mowa w pkt. 6 nie jest uprawniony do głosowania nad jej podjęciem.
  22. Członkostwo członka Rady Fundacji wygasa w chwili uprawomocnienia się orzeczenia skazującego tego członka za przestępstwo popełnione umyślnie.
  23. Fundator może wyznaczyć osobę fizyczną lub prawną, która przejmie wykonywanie uprawnień zastrzeżonych dla niego na mocy niniejszego statutu.
  24. Członek Rady Fundacji nie może jednocześnie pełnić funkcji członka Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, a także pozostawać z nim w związku małżeńskim.
  25. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia swoich funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
  26. Na pierwszym posiedzeniu Rady jej członkowie wybierają spośród siebie Przewodniczącego Rady Fundacji, Wiceprzewodniczącego Rady Fundacji oraz Sekretarza Rady Fundacji.
  27. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Fundacji nie rzadziej niż dwa razy w roku.
  28. Pierwsze posiedzenie Rady Fundacji zwołuje i prowadzi Fundator.
  29. Członek Rady Fundacji ma obowiązek corocznie składać oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz o niepozostawaniu w stosunkach, o których mowa w pkt. 10.
  30. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, z tym że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego.
  31. Każdy członek Rady Fundacji ma jeden głos.
  32. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Przewodniczącego, lub w razie jego nieobecności, głos Wiceprzewodniczącego.
  33. Do udziału w posiedzeniach Rady Fundacji mogą być zaproszone osoby i przedstawiciele organizacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
  34. Udział osób wymienionych w pkt 19 w posiedzeniach Rady ma charakter doradczy.

  Zarząd Fundacji

  § 16

  1. Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje Fundację.
  2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji wymagane jest działanie Prezesa Zarządu lub jednego z Członków Zarządu.
  3. Do zakresu kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych dla Rady Fundacji, a w szczególności:
   1. uchwalanie wieloletnich i rocznych planów finansowych,
   2. sporządzanie rocznych sprawozdań merytorycznych oraz finansowych z działalności Fundacji,
   3. uchwalanie regulaminów określających strukturę organizacyjną i formy działania Zarządu,
   4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
   5. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,
   6. tworzenie i znoszenie oddziałów Fundacji i innych jej jednostek organizacyjnych,
   7. powoływanie Dyrektora Biura Fundacji, Głównego Koordynatora Projektów oraz innych osób pełniących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,
   8. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   9. inicjatywa zmiany statutu, z wyjątkiem postanowień określających cele Fundacji,
   10. po uzyskaniu uprzedniej akceptacji Rady Fundacji podejmowanie decyzji w przedmiocie zmiany statutu Fundacji oraz likwidacji Fundacji.
  4. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa i co najmniej dwóch członków.
  5. Z dniem uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego, Prezes Zarządu pełni w Fundacji funkcje zastrzeżone dla kierownika organizacji pożytku publicznego, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  6. Zarząd jest powoływany przez Radę Fundacji. Członkostwo w Zarządzie wygasa wskutek śmierci członka lub odwołania przez Radę Fundacji. Odwołanie członka Zarządu przez Radę Fundacji może nastąpić z następujących przyczyn:
   1. złożenia przez niego rezygnacji,
   2. podjęcia pracy, działalności czy funkcji, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu Fundacji,
   3. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do sprawowania funkcji,
   4. nienależytego wypełniania funkcji członka,
   5. naruszenia postanowień Statutu.
  7. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej 2 członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
  8. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
  9. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia swych funkcji wynagradzani są zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Fundacji.

  § 17

  Fundacja nie może:

  1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”
  2. przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywać swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z jej statutowego celu,
  4. dokonywać zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.

  ROZDZIAŁ V
  Działalność gospodarcza Fundacji

  § 18

  Fundacja może w celu pozyskiwania środków na realizację swoich celów statutowych prowadzić w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:

  1. Uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo (01.1)
  2. Działalność usługowa związana z produkcją roślinną; zagospodarowanie terenów zieleni (01.41)
  3. Przetwórstwo owoców i warzyw (15.3)
  4. Działalność wydawnicza (22.1)
  5. Działalność poligraficzna (22.2)
  6. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (22.3)
  7. Produkcja gier i zabawek (36.5)
  8. Pozostała działalność produkcyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (36.6)
  9. Produkcja odzieży i dodatków do odzieży, z wyłączeniem odzieży skórzanej (18.2)
  10. Produkcja gotowych wyrobów włókienniczych z wyłączeniem odzieży (17.4)
  11. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych (51.41)
  12. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (51.42)
  13. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (51.8)
  14. Pozostała sprzedaż hurtowa (51.9)
  15. Handel detaliczny z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (52)
  16. Hotele i restauracje (55)
  17. Działalność związana z turystyką (63.3)
  18. Działalność w zakresie architektury i inżynierii (74.2)
  19. Reklama (74.4)
  20. Działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana (74.8)
  21. Przedszkola i szkolnictwo podstawowe (80.1)
  22. Szkolnictwo na poziomie wyższym niż podstawowe (80.2)
  23. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia (80.4)
  24. Działalność związana z filmem i przemysłem wideo (92.1)
  25. Działalność muzeów i ochrona zabytków (92.52)
  26. Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody (92.53)
  27. Działalność związana ze sportem, pozostała (92.62)
  28. Działalność rekreacyjna pozostała (92.7)
  29. Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej (93.04)

  § 19

  1. Wszystkie dochody Fundacji pochodzące z działalności gospodarczej są przeznaczane na realizację jej celów statutowych.
  2. Decyzję o rozpoczęciu działalności gospodarczej podejmuje Zarząd.
  3. Zarząd określa zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Fundację.

  § 20

  1. Zarząd, w każdym roku obrotowym sporządza sprawozdanie finansowe i przedkłada je Radzie Fundacji do akceptacji.
  2. W sytuacji, gdy sprawozdanie finansowe wykaże straty, Zarząd przedstawia Radzie Fundacji propozycje co do sposobu i źródła pokrycia strat.

  Rozdział VI
  Zmiana Statutu

  § 21

  Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów, dla realizacji których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcje założycielskim.

  Rozdział VII
  Likwidacja Fundacji

  § 22

  1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

  2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

  § 23

  1. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd.

  2. Uchwała Zarządu w sprawie likwidacji wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

  § 24

  Środki finansowe i majątek powstały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP fundacji, instytucji o zbliżonych celach.

  Rozdział VIII
  Połączenie z inną fundacją

  § 25

  1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

  2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

  § 26

  1. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd.

  2. Uchwała Zarządu w sprawie połączenia wymaga dla swej skuteczności zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

  Rozdział IX
  Postanowienia Końcowe

  § 27

  Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

  § 28

  Do statutu dołącza się oświadczenie Fundatorów w sprawie wskazania ministra właściwego ze względu na cele Fundacji.

  § 29

  Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 30 czerwca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

 • F
  ?

  Przy Okazji zakupów w
  ponad 800 sklepach internetowych
  fani-mani
  % z zakupów przeznaczany jest na fundacje