Rodzinny dom dziecka

Co to jest Rodzinny Dom Dziecka?

Rodzinny dom dziecka jest instytucją prostą i skomplikowaną zarazem. Oglądany z daleka, rodzinny dom dziecka to wielodzietna rodzina, wspomagana finansowo przez samorząd. Widziany z bliska, przez pryzmat przepisów – to tzw. placówka rodzinna, podlegająca takim samym złożonym zasadom (finansowanie, księgowość, zakres kontroli) jak duża placówka opiekuńczo – wychowawcza. Zadaniem RDD jest zapewnienie całkowitej opieki i tworzenie warunków do indywidualnego rozwoju dzieciom, których rodzice trwale lub czasowo są niezdolni do pełnienia swoich obowiązków. Prościej – celem istnienia rodzinnych domów dziecka jest wychowanie dzieci w dobrej rodzinie, w atmosferze zaufania, bezpieczeństwa i miłości.

Kto tworzy Rodzinny Dom Dziecka?

Rodzinny dom dziecka tworzą opiekunowie i wychowywane przez nich dzieci – od 4. do 8. W tej liczbie nie mieszczą się dzieci opiekunów (biologiczne, adoptowane), więc zdarza się nierzadko, że rodzina składa się nawet z kilkunastu osób. RDD powstają najczęściej w lokalach należących do tych opiekunów (domy jednorodzinne, mieszkania) lub pochodzących z zasobów powiatu lub gminy. Dzieci mogą pozostawać w rodzinnych domach do chwili powrotu do rodziny biologicznej, do adopcji lub do osiągnięcia dorosłości i usamodzielnienia. Również po osiągnięciu pełnoletności wychowanek kontynuujący naukę może zostać w RDD jeżeli wyrazi taką chęć.

Rodzinne domy dziecka prowadzone są najczęściej przez małżeństwa. Organizator pieczy, podpisując umowę na funkcjonowanie RDD określa, która osoba będzie pełnić rolę dyrektora RDD. Osoba ta nie może podejmować innej stałej pracy, zwłaszcza na umowę o pracę. Gdy w RDD mieszka 8 (lub więcej) dzieci, istnieje możliwość zatrudnienia współmałżonka lub innej, wskazanej przez dyrektora osoby w niepełnym wymiarze godzin. Faktycznie wymiary czasu pracy nie mają tu praktycznego zastosowania, ponieważ zarówno dyrektor jak i jego współmałżonek są w pracy non stop. Wyjątkiem jest tu zatrudnienie np. wychowawcy z zewnątrz, którego czas pracy określają obowiązujące przepisy.

Jaki organ sprawuje nadzór nad Rodzinnymi Domami Dziecka?

Praca dyrektora RDD podlega ocenie organu prowadzącego – organizatora pieczy zastępczej (najczęściej jest to centrum pomocy rodzinie), Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Wojewódzkiego i sądu rodzinnego. Do nich należy również kontrola dokumentacji dzieci i domu.

Podopiecznych do RDD kierują organizatorzy pieczy lub sąd rodzinny. Dyrektor ma prawo współdecydowania o przyjmowanych dzieciach. “Konstruując” swoją rodzinę powinien pamiętać o zróżnicowaniu wiekowym, a jeśli rodzina ma dzieci naturalne – o przyjmowaniu do rodzinnego domu dzieci młodszych od nich. Pomoże to w zachowaniu pozycji “starszego rodzeństwa” i poczucia bezpieczeństwa, które dzieci naturalne mogą łatwo utracić w zderzeniu z dużą grupą dzieci podopiecznych.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje