Rodzina Zastępcza

Jakie mogą być Rodziny Zastępcze?

Zgodnie z art. 39. ust. 1. Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887) formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

  1. Rodzina zastępcza:
    a) spokrewniona,
    b) niezawodowa,
    c) zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
  2. Rodzinny Dom Dziecka

Ustawodawca wprowadzając niniejszy podział na nowo zdefiniował pojęcia rodziny zastępczej spokrewnionej, rodziny zastępczej zawodowej i niezawodowej.

Rodzina zastępcza spokrewniona

Rodzinę zastępczą spokrewnioną mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, niepozostająca w związku małżeńskim będąca wstępnym dla dziecka lub jego rodzeństwem. Linię krewnych obok rodzeństwa tworzą w tym wypadku dziadkowie, ewentualnie pradziadkowie. Ustanawia ją sąd rodzinny w wypadku śmierci rodziców, ich niewydolności wychowawczej czy innych problemów, których skutki niekorzystnie odbijają się na dziecku. O ustanowienie krewnego rodziną zastępczą mogą wystąpić również sami rodzice gdy np. nie maja środków na utrzymanie dziecka lub wyjeżdżają na dłuższy okres za granicę.

Rodzina zastępcza składa w sądzie rodzinnym sprawozdania z opieki nad dzieckiem, uwzględniając w nim jego sukcesy i potrzeby (najczęściej 2 razy do roku). Rodzinie zastępczej spokrewnionej przysługuje finansowa pomoc na utrzymanie dziecka.

Rodzina zastępcza niezawodowa

Status rodziny zastępczej niezawodowej przysługuje małżonkom lub osobom niepozostającym w związku małżeńskim, którzy nie stanowią dla dziecka wstępnych oraz nie są jego rodzeństwem. Zatem mogą ją tworzyć dla dziecka pozostali krewni np. ciocie, czy wujkowie oraz osoby niespokrewnione. Kandydaci w świetle nowej ustawy są zobowiązani do odbycia szkolenia. Rodzinie zastępczej przysługuje finansowa pomoc na utrzymanie dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa

Zawodowe rodziny zastępcze to rodziny, które z tytułu wykonywanej pracy otrzymują wynagrodzenie. Opiekują się dziećmi, najczęściej we własnych mieszkaniach czy domach. Osoby takie (w wypadku małżeństwa zarówno żona jak i mąż) muszą przejść przez cykl badań i szkolenie oraz otrzymać zaświadczenie o kwalifikacji. Coraz częściej praktykuje się również przygotowywanie do obowiązków rodzin zastępczych niezawodowych (także spokrewnionych, chociaż tutaj zakres szkolenia bywa mniejszy).

W wypadku rodzin specjalistycznych szkolenie jest poszerzone o wiedzę na temat zagadnień związanych ze specjalnymi potrzebami podopiecznych dzieci (np. rehabilitacji, pielęgnacji, resocjalizacji).

Szkolenia rodzin zastępczych przeprowadzają Ośrodki Adopcyjno – Opiekuńcze, które dysponują autorskimi lub licencjonowanymi programami. Po kwalifikacji, cywilno – prawną umowę o świadczenie usług podpisuje z kandydatami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie lub – w miastach na prawach powiatu – MOPS.

Rodziną zawodową najczęściej bywa małżeństwo, chociaż np. przy krótkotrwałej formie opieki jaką jest rodzinne pogotowie, lub przy mniejszej liczbie dzieci, pełnią tę funkcję również osoby samotne. W wypadku małżeństwa, wynagrodzenie otrzymuje jedna osoba, która deklaruje nie podpisywać umowy o pracę z innym pracodawcą. Druga osoba zobowiązuje się do świadczenia pomocy w opiece nad dziećmi na warunkach wolontariatu (czyli nieodpłatnie).

Poza opiekowaniem się dziećmi każda rodzina zawodowa ma obowiązek gromadzić dokumentację dziecka, składać w Centrum Pomocy Rodzinie sprawozdania z opieki (co miesiąc), odpowiadać na zapytania sądu rodzinnego i podtrzymywać (tam gdzie to możliwe) kontakt dziecka z jego rodziną naturalną.

Rodzinne pogotowie opiekuńcze

Rodzinne pogotowie zajmuje się opieką krótkoterminową. Trafiają tu dzieci maksymalnie na okres 4 miesięcy, w różnym wieku, często noworodki i niemowlaki. W szczególnych przypadkach okres ten może zostać przedłużony do 8 miesięcy lub dłużej. Jest to czas, w którym rodzina naturalna dziecka, z pomocą odpowiednich służb, może rozwiązać swoje problemy, albo też czas na uporządkowanie sytuacji prawnej np. niemowlęcia i znalezienie dla niego rodziców adopcyjnych.

Rodzinne pogotowie może zajmować się równocześnie trójką dzieci.

Specjalistyczna rodzina zastępcza

Rodzina specjalistyczna jest przeznaczona dla dzieci wymagających dodatkowej opieki czy pielęgnacji. Trafiają tu dzieci z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi, z dysfunkcjami, niedostosowane społecznie jak również małoletnie matki ze swoimi dziećmi. Równocześnie można umieścić w rodzinie specjalistycznej do 3. dzieci  (liczba dzieci podopiecznych może zostać ustalona indywidualnie w umowie). Rodziny takie specjalizują się w opiece nad dziećmi z podobną grupą dysfunkcji czy jednym rodzajem problemów np. dziećmi niepełnosprawnymi lub dziećmi niedostosowanymi społecznie.

Zarówno zawodowe rodziny zastępcze jak i prowadzący rodzinne domy dziecka zobowiązani są do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.

Jeżeli dziecko umieszczone w pieczy zastępczej nie posiada własnego dochodu (rozumianego jako alimenty, renta rodzinna lub uposażenie rodzinne) to na pokrycie kosztów jego utrzymania przysługują następujące kwoty:

  1. 660,00 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w spokrewnionej rodzinie zastępczej,
  2. 1000,00 zł miesięcznie na dziecko umieszczone w niezawodowej lub zawodowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Dodatkowo na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, które spełnia warunki zawarte w art. 81  ust. 1-2 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku (Dz. U. Nr 149 poz. 887) przysługuje kwota nie niższa niż 200,00 zł miesięcznie z tytułu zwiększonych kosztów utrzymania.

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje