Przewodnik po zasiłkach

Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej i nie umiesz odnaleźć się w nowej rzeczywistości, masz prawo do pomocy z budżetu lokalnego samorządu – gminy. Pomoc ta udzielana jest w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie oraz w urzędach miast i gmin, a skierowana jest na różne cele.

Jeśli jesteś sierotą, bezdomnym, bezrobotnym, niepełnosprawnym, chorujesz przewlekle, cierpisz z powodu przemocy domowej, nie masz dochodów lub masz je na bardzo niskim poziomie, jesteś ofiarą handlu ludźmi, urodziłaś dziecko lub jesteś samotnie wychowującym rodzicem z 3-giem i więcej dzieci oraz pozostajesz bez środków do życia, jeśli nie radzisz sobie w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniem domu, cierpisz z powodu uzależnienia, dotknęło Cię zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna, jesteś cudzoziemcem ze statusem uchodźcy lub tzw. ochroną uzupełniającą, opuściłaś/łeś zakład karny, aby uzyskać pomoc skontaktuj się z najbliższą instytucją samorządową.

W celu uzyskania pomocy złóż wniosek/podanie o pomoc w ośrodku pomocy społecznej, powiatowym centrum pomocy rodzinie lub urzędzie miasta/gminy.

Możesz wnioskować do ośrodka pomocy społecznej o pomoc w postaci:

zasiłku stałego,
zasiłku okresowego,
zasiłku celowego,
specjalnego zasiłku celowego – dla osób i rodzin, które przekraczają kryterium dochodowe

Zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego  i wynosi 634.00– dla osoby samotnie gospodarującej – 634,00 zł miesięcznie, dla osoby w rodzinie kryterium wynosi – 514 zł. Kwota zasiłku zależy od wysokości dochodu, zasiłek nie może być niższy niż 50 zł.

Zasiłek okresowy – przysługuje osobie lub rodzinie, gdy spełnia przynajmniej jeden z wymienionych warunków: ubóstwo, długotrwała choroba, niepełnosprawność, bezrobocie. Wysokość zasiłku okresowego nie może być niższa od różnicy pomiędzy kryterium rodziny, a jej dochodem, okres na jaki zostaje przyznany zależy od decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Zasiłek celowy – przeznaczony jest na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej szczególnie na żywność, leki, leczenie, opał, odzież, zakup potrzebnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw oraz kosztów pogrzebu.

Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe osoby samotnej lub w rodzinie z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, przyznaje się  specjalny zasiłek celowy, który nie podlega zwrotowi.
Jeśli dochód przekracza kryterium dochodowe osoby samotnej lub w rodzinie z uwagi na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę przyznaje się zasiłek celowy zwrotny jednak na wniosek pracownika socjalnego zgodnie z art. 104  ust. 4 ustawy o pomocy społecznej można wnioskować o umorzenie żądania zwrotu w całości lub w części zasiłku gdyż niweczyłoby to skutki przyznania pomocy zwrotu części lub całości zasiłku.

Zasiłek celowy z uwagi na zdarzenie losowe– powódź, wichury, śmierć itp.  przyznaje się bez względu na dochód rodziny (nie jest brany dochód pod uwagę).

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Wysokość tych dodatków uzależniona jest od metrażu, wysokości czynszu i dochodów.

W ośrodkach pomocy społecznej można składać również wnioski o alimenty z Funduszu Alimentacyjnego (jeśli wcześniej komornik orzekł nieściągalność alimentów)

Procedura administracyjna rozpoczyna się od przyjęcia wniosku o pomoc (zalecamy składanie wniosków na piśmie, za urzędowym potwierdzeniem przyjęcia, przez tzw. dziennik podawczy – dział ten zajmuje się przyjmowaniem korespondencji dla danego urzędu, instytucji). Do 14-tu dni roboczych od dnia przyjęcia wniosku o pomoc jest przeprowadzany wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania. Decyzja administracyjna jest wydawana – jeśli wniosek ma wszystkie wymagane załączniki – wydawana jest do 30 dni. O terminie wypłaty zasiłku osoba jest poinformowana decyzją.
Od decyzji można się odwołać – miejsce i termin jej złożenia podawany jest każdorazowo na końcu decyzji – od daty doręczenia decyzji z reguły jest to 14 dni, odwołanie składa się za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Inna pomoc dla dzieci świadczona przez gminę (wnioski z dokumentami składa się w najbliższych ośrodkach pomocy społecznej):

1. Zasiłek rodzinny – kryterium dochodowe na 1 osobę – 674 zł miesięcznie, w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł

od 1 listopada 2016 zasiłek rodzinny wynos:
95 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 6 zł),
124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),
135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł,).

Do zasiłku rodzinnego mogą być doliczone dodatki z tytułów:
– urodzenia dziecka
– opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego – 400 zł.
– samotnego wychowywania dziecka – przysługuje w wysokości 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci, gdy dziecko jest niepełnosprawne – 250 zł miesięcznie, nie więcej jednak niż 500 zł na wszystkie dzieci. Istnieje możliwość zwiększenia kwoty zasiłku o 50 zł na każde dziecko, jeśli dochód nie przekracza połowy kryterium uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego.
– wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80 zł miesięcznie.
– kształcenie i rehabilitacja dziecka, – 50 zł do 5-tego r. ż. i 70 zł powyżej 5 -tego do 24 r. ż.
– rozpoczęcia roku szkolnego – jednorazowo – 100 zł
– podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania – wypłacany przez 10 miesięcy w roku, gdy uczeń zamieszkuje w miejscowości gdzie jest szkoła – 90 zł., gdy dojeżdża do szkoły – 50 zł.
Po otrzymaniu od rodzica/opiekuna kompletu dokumentów ośrodek wydaje decyzję do 30 dni, o termin wypłaty zasiłku należy pytać w ośrodku, uzależniony jest od daty złożenia pełnego wniosku o zasiłek.

2. Zapomoga z tytułu urodzenia dziecka becikowe – pomoc jednorazowa w kwocie 1’000 zł., warunkiem jest opieka medyczna przed 10 tygodniem ciąży oraz dochód nie przekraczający 1’922 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie. Zapomoga przysługuje do 1 r.ż. dziecka, wnioski złożone po tym terminie pozostają bez rozpatrzenia – oznacza to tyle, że rodzic/opiekun nie ma prawa do składania odwołania.

3. Zasiłek pielęgnacyjny – przysługuje niepełnosprawnym dzieciom i dorosłym w kwocie 153 zł.

4. Świadczenie pielęgnacyjne – w wysokości 1 300 zł, dla rodzica niepełnosprawnego dziecka, który nie pracuje zawodowo.

5. Specjalny zasiłek opiekuńczy – w kwocie 520 zł dla opiekunów niepełnosprawnych osób dorosłych, jeśli dochód nie przekracza 664 zł na osobę.

 

Rodzina może ubiegać się o zasiłek wychowawczy 500+ :

1.  Na każde drugie i kolejne dziecko bez względu na osiągane dochody. Natomiast rodziny spełniające kryterium dochodowe tj. osiągające dochód na osobę nie przekraczający 800 zł będą mogły pobierać 500 zł również na pierwsze dziecko.
2. Jeśli jedno z dzieci jest niepełnosprawne to limit dochodu na jedną osobę wzrasta do 1200 zł.

UWAGA! Każde postępowanie administracyjne musi zakończyć się wydaniem decyzji przez urząd. Instytucja ma obowiązek doręczyć wydaną na piśmie decyzję osobie ubiegającej się o pomoc (tzw. strona postępowania).

Masz pytania? Zadzwoń 12/ 350 59 08

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje