Projekt domu za złotówkę

Program „Projekt domu za złotówkę” adresowany jest do Rodzin Zastępczych, Rodzinnych Domów Dziecka oraz Rodzin dotkniętych przez los, które utraciły swój dobytek na skutek tragicznej sytuacji życiowej (pożary, powodzie, huragany, osuwiska).

Aby stać się beneficjentem programu „Projekt domu za złotówkę” wystarczy skontaktować się z Fundacją ARCHON+ Dzieci Które Kochacie lub Biurem Projektów ARCHON+, spełnić wymagania formalne oraz przesłać komplet dokumentacji tj.:

podanie o przekazanie projektu wraz z umotywowaniem prośby;
oryginał zaświadczenia z PCPR potwierdzający pełnienie funkcji rodziny zastępczej wraz z informacją o liczbie przyjętych dzieci;
opinia od organizatora pieczy zastępczej lub innej instytucji, która może zaświadczyć o istnieniu rodziny i poświadczyć jej problemy;
oryginał zaświadczenia z urzędu potwierdzający tragedię (w przypadku Rodzin dotkniętych przez los)
kserokopię dowodu osobistego Obdarowanego;
aktualne zdjęcie rodziny (wraz z przyjętymi dziećmi);
kopię mapy nieruchomości na której planowana jest budowa;
wypis z rejestru gruntów;
aktualny odpis z ksiąg wieczystych dotyczący prawa własności do nieruchomości;
AKTUALNE warunki zabudowy lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zgoda na publikację zdjęcia rodziny;

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje