Kto może zostać Rodziną Zastępczą

Kto może stworzyć Rodzinę Zastępczą?

Rodzinę zastępczą/RDD mogą utworzyć tylko małżonkowie lub osoba, która nie pozostaje w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Osoba, która ma zamiar pełnić funkcję rodziny zastępczej/prowadzącego rodzinny dom dziecka, powinna także spełniać szereg wymagań takich jak:

  1. Dawać rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, tj. świadczyć swoim dotychczasowym zachowaniem, że będzie dobrze pełnić tę funkcję.
  2. Nie być aktualnie (ani nigdy wcześniej) pozbawiona władzy rodzicielskiej, ani też nie być aktualnie ograniczona we władzy rodzicielskiej. Osoba taka nie może też mieć zawieszonej władzy rodzicielskiej. Oznacza to, iż z katalogu  osób, które mogą zostać rodziną zastępczą/RDD zostały wyłączone osoby, które kiedykolwiek były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz takie które w czasie ubiegania się o ustanowienie rodziną zastępczą są ograniczone lub zawieszone we władzy rodzicielskiej wobec własnych dzieci.
  3. Wypełniać obowiązek alimentacyjny wobec swoich krewnych – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji zasądzenia alimentów orzeczeniem sądu albo uznania ich ugodą sądową.
  4. Mieć pełną zdolność do czynności prawnych. Ograniczona zdolność do czynności prawnych występuje zarówno w przypadku osób niepełnoletnich, jak i w przypadku osób ubezwłasnowolnionych częściowo. Zatem osoba, która jest ubezwłasnowolniona, chociażby częściowo, nie może pełnić funkcji rodziny zastępczej.
  5. Być zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  6. Przebywać na terytorium RP. Warto w tym miejscu dodać, iż możliwe jest – jednak jedynie czasowe – sprawowanie pieczy nad dzieckiem poza terytorium RP, przez rodzinę/RDD, w którym to dziecko jest już umieszczone (za zgodą starosty). Dopuszcza się także czasowe powierzenie sprawowania pieczy – za zgodą starosty – rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na terytorium RP, o ile jednak sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka. Starosta w takim przypadku powinien zasięgnąć i wziąć pod uwagę opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz określić czas, na jaki zgoda jest wydawana.
  7. Zapewnić odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe, umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb (m. in. potrzebę rozwoju, edukacji i rozwoju zainteresowań, wypoczynku i organizacji czasu wolnego). Należy uznać, że kryterium „odpowiednich warunków mieszkaniowych i bytowych” jest kryterium ocennym, które nie zostało ściśle sprecyzowane. Oceny jego spełniania dokonuje organizator rodzinnej pieczy zastępczej. Warto dodać, że w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów, np. wynagrodzenie za pracę, emeryturę.
    Nowym ustawowym kryterium jest wymóg niekaralności. Kandydaci nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Kryterium to dotyczy kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe lub zawodowe oraz RDD.

Więcej na ten temat w Poradniku Rodzicielstwa Zastępczego

POBIERZ WZÓR WNIOSKU O USTANOWIENIE RODZINY ZASTĘPCZEJ DLA DZIECKA

Jak zostać Rodziną Zastępczą?

Pierwszy krok na drodze do utworzenia rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka, również do adopcji, to obowiązkowe przygotowania kandydatów, nazywane kwalifikacją. Składają się za nią: badania psychologiczne, wywiad środowiskowy oraz szkolenie. Kwalifikowaniem zajmują się ośrodki adopcyjno – opiekuńcze, czasem centra pomocy rodzinie w twojej miejscowości.

Najwięcej wątpliwości i pytań budzi konieczność ukończenia programu szkoleniowego. Czy nie wystarczą dobre intencje i chęci? Rodzice naturalni nie muszą mieć specjalistycznego przygotowania by wychowywać. Jednak ten, kto przeszedł przez cykl zajęć z dobrymi trenerami, obojętne jakim pracowali programem, wie jak rozszerzają one wiedzę na temat problemów dźwiganych przez dzieci trafiające do opieki zastępczej. A ich problemy stają się naszymi – i nie tylko od naszej wrażliwości ale też od wiedzy – zależy,  jak się z nimi wspólnie uporamy.

W 2013 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zatwierdziło 27 programów szkoleniowych dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej – pośród nich są m.in. “Rodzina” krakowskiego stowarzyszenia “Pro Familia” oraz “PRIDE: Rodzinna Opieka Zastępcza” Towarzystwa “Nasz Dom”. Wszystkie programy spełniają to samo zadanie: przygotowują do pełnienia funkcji opiekunów zastępczych różnego typu.

“Rodzina” to polska wersja brytyjskiego pakietu szkoleniowego “Choosing to Foster – The Challenge to Care”, poszerzona o dodatkowe materiały, których autorami są specjaliści współpracujący ze Stowarzyszeniem Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych “Pro Familia”. W 2005 roku program został wzbogacony o kolejną część – przeznaczoną do przygotowywania rodzin specjalistycznych (terapeutycznych, resocjalizacyjnych).

Program PRIDE (Parent Resources for Information, Development and Education) powstał w Stanach Zjednoczonych. Używa się go również w Europie np. w Holandii, na Węgrzech, w krajach skandynawskich. Towarzystwo “Nasz Dom” posługuje się nim od 1999 roku.

W praktyce przejście przez program szkoleniowy oznacza dla kandydatów udział w kilkugodzinnych sesjach (najczęściej raz w tygodniu). Są one zróżnicowane w formie, zawierają elementy wykładu, pracę w grupach, elementy psychodramy, dyskusje, rozważania konkretnych przykładów. Trener prowadzi sesje tak, by jak najwięcej zdobytej wiedzy udawało się przełożyć na praktyczne umiejętności (omawiając temat grupa sama dochodzi do najlepszych rozwiązań). Przykładowe tematy sesji PRIDE: “Praca zespołowa dla zapewnienia dziecku stabilizacji życiowej”, “Zaspokajanie potrzeb rozwojowych: Więź”, “Zaspokajanie potrzeb rozwojowych: Dyscyplina”. Szkolenie trwa najczęściej od 2 do 3 miesięcy. Ukończenie programu szkoleniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do pełnienia roli opiekuna zastępczego.

Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze w Polsce [zobacz wykaz]

F
?

Przy Okazji zakupów w
ponad 800 sklepach internetowych
fani-mani
% z zakupów przeznaczany jest na fundacje